Skip to main content

Privacy Statement

Naast het aanbieden van onze producten en diensten, vinden wij de bescherming van jullie privacy uiterst belangrijk. Wij willen je zoveel mogelijk informeren, je privacy respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt

Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom wij dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens of informatie die te herleiden zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is van toepassing op de “verwerking” van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten die gebruik maken van onze producten en diensten. Verwerking dient ruim te worden geïnterpreteerd en is onder andere het verzamelen, bewaren, verspreiden, wijzigen,… van gegevens. Dit privacybeleid is verder ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze kantoren, websites, of op andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid. De verwerking van persoonsgegevens van business klanten (B2B) geldt enkel als deze klant een natuurlijk persoon is. Indien de business klant een rechtspersoon is (zoals een BV,NV,…) dan geldt het privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de business klant verwerken (zoals gemandateerden, contactpersonen en/of eindgebruikers).

2. Wie is verantwoordelijk en wat verwerken wij van jou

Wij, PS-Survey Bouwmaatvoering BV, verder genoemd als PS-Survey Bouwmaatvoering, een BV met maatschappelijke zetel in Ophovenstraat 58 te 3680 Maaseik ingeschreven in de KBO met 0670.967.014., zijn verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwerken gegevens:

 • die u zelf met ons deelt;
 • die onze systemen verzamelen;

Dit kan op verschillende manieren (telefonisch, schriftelijk, e-mail, elektronisch via ons contactformulier,… );

Alle verzamelde persoonsgegevens kunnen worden ondergebracht in onderstaande categorieën:

 • Gebruikersgegevens die ons in staat stellen jou te identificeren, contact op te nemen,…
 • Technische gegevens: hiermee bedoelen wij je IP-adres en cookies. Wij verwijzen hiervoor naar ons cookiebeleid.

3. Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Alle persoonsgegevens die wij verwerken vallen in het kader van:

 • De voorbereiding, uitvoering of beëindiging van contractuele verplichtingen;
 • Gerechtvaardigd belang, waarbij we steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy;
 • Wettelijke of reglementaire verplichtingen

Indien persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn voor een van bovenstaande redenen, dan vragen wij jou steeds de toestemming om de persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wij verwerken jouw gegevens voor volgende concrete doeleinden:

 • Om je aanvraag over onze producten en diensten in behandeling te nemen
 • Om je te informeren over onze producten / diensten
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Zijn uw persoonlijke gegevens voldoende beveiligd?

Volgende maatregelen worden genomen om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen:

 • Aan onze werknemers wordt enkel toegang verleend voor zover die informatie nodig is om hun taken naar behoren uit te voeren;
 • Al onze software wordt voortdurend up-to-date gehouden om zo goed mogelijk bestand te zijn tegen de nieuwste virussen en malware;
 • Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en beveiligingsmaatregelen om je privacy te garanderen.

Bovenstaande beveiligingsmaatregelen zijn ook van toepassing op de verwerkers die optreden in onze naam.

5. Kunnen derde partijen mijn gegevens ontvangen?

Data transfers

Wij verkopen of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden tenzij in volgende gevallen:

 • – (IT)Dienstverleners: Wij geven je gegevens aan dienstverleners waarop wij beroep doen. Deze leveren ondersteunende diensten zoals infrastructuur- of IT diensten en hebben toegang tot bepaalde gegevens en informatie in het kader van hun opdracht. Bepaalde data maken wij toegankelijk voor onze derde partijen die werken in onze opdracht en ons dus bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor PS-Survey Bouwmaatvoering je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.
 • Dit een wettelijke verplichting is

6. Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor wij ze verzamelen. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (bv. Facturen en correspondentie i.v.m. klachten) als bewijs te bewaren bij geschillen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Na de afloop van de toepasselijke bewaringstermijnen zullen uw gegevens definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.

7. Automatische besluitvorming?

Wij doen niet aan automatische besluitvorming met rechtsgevolgen wat betekent dat wij jouw gegevens niet gebruiken om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst.

8. Wat zijn je rechten en hoe kan je deze uitoefenen

U kan volgende rechten uitoefenen voor uw gegevens te controleren:

 • Recht van inzage: dit betekent dat je kan nagaan welke gegevens wij van jou verwerken alsook bijkomende informatie ontvangen over de verwerkingsdoeleinden en tot welke categorieën je persoonlijke gegevens behoren (punt 3), wie de ontvangers zijn van mijn gegevens (punt 6), de bewaringstermijn (punt 7), het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (punt 8). Bovendien heb je het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens in een begrijpelijke vorm.
 • Indien de gegevens die wij van jou hebben niet correct of niet meer correct zijn, heeft u recht op rectificatie (verbetering).
 • Indien u wil dat wij alle gegevens van jou niet langer mogen bewaren dan kan u vragen om je gegevens te laten wissen. Hou er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen omdat wij bijvoorbeeld rekening moeten houden met de wetgeving.
 • Je hebt het recht op beperking van je gegevens. Je kan ons dus verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval blijven wij je gegevens bewaren, maar zullen wij het gebruik ervan inperken.
 • Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen naar andere partijen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen, die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener.
  Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst. Bovendien kunt u ons verzoeken om deze gegevens te krijgen in een gestructureerde, gangbaar formaat en deze informatie rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van PS-Survey Bouwmaatvoering.
 • Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming dan heeft U het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken, evenwel zonder dat dit afbreuk kan doen op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die voor de intrekking werd gegeven.

U kan uw rechten uitoefenen door een email te sturen naar het volgend adres: privacy@pssurvey.be met uw naam, email en de gegevens die u wil zien/veranderen/verwijderen.

Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek en in elk geval 1 maand na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn kan met 2 maand worden verlengd, echter stellen wij u binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek in kennis van deze verlenging.

9. Hoe kan ik PS-Survey Bouwmaatvoering contacteren?

Voor meer informatie over dit beleid of voor klachten in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens, kan je contact opnemen met ons via privacy@pssurvey.be

10. Escalatie van klachten naar toezichthouder

Indien klachten kenbaar gemaakt via privacy@pssurvey.be niet kunnen worden opgelost, kunt u zicht altijd melden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Document versie

Op geregelde tijdstippen kan deze privacy statement worden aangepast. Bij elke aanpassing zullen wij een duidelijke aankondiging plaatsen op onze website of via andere gebruikelijke communicatiekanalen u op de hoogte brengen.

Versie 2.1 16/06/2020

Close Menu

Wij zijn uw maat in de bouw!

PS-Survey Bouwmaatvoering BV

Geert Claes
Ophovenstraat 60
3680 Maaseik


Gsm: +32 495 51 04 86
Email: geert.claes@pssurvey.be